Zakres usług

Sprawy gospodarcze, m.in.:


•  sprawy o zapłatę,


•  negocjacje z kontrahentami,


•  sporządzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,


•  rejestracja spółek, wnioski do KRS


•  kompleksowa obsługa spółek/organów spółek


Sprawy cywilne, m.in.:


o zapłatę,

umowy (najem, pożyczka, sprzedaż, darowizna,)

odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, szkody osobowe, szkody majątkowe),

spadki

.

Sprawy rodzinne, m.in: 


•  rozwód i separacja,


•  podział majątku wspólnego małżonków,


•  zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,


•  władza rodzicielska,


•  kontakty z dziećmi,


•  alimenty,


•  zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa


•  uznanie dziecka


Sprawy karne, m.in.:  


•  obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,


•  reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych (działanie


    w charakterze oskarżycieli posiłkowych),


•  obrona w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania


    kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe


    zwolnienie),


•  postępowania wykroczeniowe.
Sprawy z zakresu prawa pracy, m.in: 


•  wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,


•  przywrócenie do pracy,


•  odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,


•  mobbing,


•  odszkodowanie należne z tytułu wypadku przy pracy i choroby


    zawodowej.